top of page
OUR

reviews

รีวิวการเรียนชงกาแฟ

จากนักเรียนของเรา มีตัวตนจริง เรียนจริง กว่า 300 รีวิว

ไม่จ้างรีวิว ไม่เขียนเอง ไม่โฆษณาเกินความจริง

ขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่ไว้วางใจ Flit Cafe.

bottom of page